Kasa İlerlememiş Mesane Kanseri Tedavisinde Mikrodalga Hipertermisi Eşliğinde Kemoterapi

BCG tedavisine yanıtsız ve mesanesini aldırmak istemeyen veya sağlık durumu bu büyük ameliyata uygun olmayan hastalarda, bir tedavi alternatifi…

Mesane kanseri dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunudur. Mesane kanserlerinin çoğu (%75) kas tabakasına kadar ilerlememiş kanserlerdir. Kas tabakasına ilerlememiş mesane kanseri tedavisinde öncelikle kapalı ameliyatla tümör temizlenir (trans üretral tümör rezeksiyonu –TUR-T). Ardından tümörün nüks etme ve/veya daha derine ilerleme potansiyeli olan hastalarda mesane içine lokal olarak çeşitli ilaç tedavileri uygulanır.

Bu konuda en sık kullanılan ilaçlar kemoterapi ilaçları (Mitomycin C, Epirubicin ) ve bir immunoterapi ilacı olarak iş gören Bacille Calmette Guerin (BCG) olabilir. (BCG tedavisi web sitemizde ayrı başlık altında detaylandırılmıştır.)

BCG tedavisi almasına engel olabilecek sağlık problemi olan, BCG tedavisini tolere edemeyen veya BCG tedavisi sonrası nüks tümörü gelişen hastalarda Radyofrekans (RF) / Mikrodalga eşliğinde uygulanan mesane içi hipertermik kemoterapi tedavisi önemli bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır.

İsterseniz tekniğe yakından bakalım:

Mesane içi ilaç uygulamasında tedavi başarısını arttırabilecek 3 temel faktör söz konusudur:

  • Uygulanan ilacın kanser hücreleri üzerindeki etkinliğinin arttırılması
  • İlacın daha derin dokulara nüfuz etmesinin sağlanması
  • İlacın mesane yüzeyi ile daha uzun süreli temasını sağlamak

Synergo Şematik - Prof. Dr. Can Öbek

Mikrodalga eşliğinde uygulanan mesane içi kemoterapi tedavisi kasa ilerlememiş mesane tümörlerinin tedavisinde yeni ve etkin tedavi bir yöntemidir. Uygulanan mikrodalga enerjisi ile mesane duvarının tamamı ortalama 42 dereceye ısıtılır ve bu ısı 40 dakikadan uzun süre sabit olarak sürdürülebilir.

Mikrodalga enerjinin kanser hücrelerinde yaptığı değişiklik ile hücre içi ve hücreler arası kanallar açılarak, ilacın tümör dokusuna daha yüksek oranda nüfuz etmesi sağlanır. Buna ilaveten, ilaç ve kanser hücresi DNA molekülü arasındaki etkileşimin, mikrodalga etkisiyle arttığı ortaya konmuştur.

İşlem ortalama 1 saat sürer ve ayaktan uygulanır. Kemoterapi ilacı dozu hastanın patolojisine göre toplamda 40 (adjuvan doz) veya 80 mg. (ablatif doz) olarak uygulanır. İlk kür 6 hafta içerisinde toplam 6 uygulama ile yapılır. Yanıtın tam olması durumunda idame tedavisi 2 yıla kadar uzayan, seyreltilmiş (ayda 1) bir şema ile devam edilebilir.

Yan etkiler genellikle lokal (yani idrar şikayetleri) ve geçicidir. Gerektiği durumlarda bu yakınmalara yönelik ilaç tedavisi verilir.

Yöntem Avrupa Standartları Otoritelerince (CE) onaylanmıştır.

Güncel Avrupa Üroloji Kılavuzu (EAU Guidelines), BCG tedavisine yanıtsız ve mesanesini aldırmak istemeyen veya sağlık durumu bu büyük ameliyata uygun olmayan hastalarda, bir tedavi alternatifi olabileceğini bildirmektedir.

2016 yılında yayınlanan önemli bir çalışma, orta ve yüksek risk grubu kasa ilerlememiş mesane kanserli hastalarda, mikrodalga hipertermisi ile mesane içine kemoterapi uygulamasının hem BCG, hem de tek başına kemoterapi uygulamasından daha üstün etkinlik gösterdiğini ortaya koymuştur.*

Hollanda Grubu’nun 2021 yılında yayınladığı 18 yıllık deneyim ve en fazla hasta sayısına sahip çalışmada, yöntemin etkinliğini ve kullanım alanlarını, kullanım dozlarını tanımlamıştır.**

Referanslar:

*Tom J.H. Arends, Ofer Nativ, Massimo Maffezzini, Ottavio de Cobelli, Giorgio Canepa, Fabrizio Verweij,
Boaz Moskovitz, Antoine G. van der Heijden, J. Alfred Witjes
Results of a Randomised Controlled Trial Comparing Intravesical Chemohyperthermia with Mitomycin C Versus Bacillus Calmette-Gue´rin for Adjuvant Treatment of Patients with Intermediate- and High-risk Non–Muscle-invasive Bladder Cancer. European Urology, Volume 69 Issue 6, June 2016, Pages 1046-1052
** Brummelhuis ISG et al. Cancers 2021

Synergo: Kasa İlerlememiş Mesane Kanseri Tedavisinde Yeni Yöntem

Prof. Dr. Can Öbek

Prof. Dr. Can Öbek - Üroloji & Üroonkoloji Uzmanı

Prof. Dr. Can Öbek hakkında bilgi alın

Böbrek Kanseri - Prof. Dr. Can Öbek

Mesane Kanseri - Prof. Dr. Can Öbek

Prostat Kanseri - Prof. Dr. Can Öbek

Testis Kanseri - Prof. Dr. Can Öbek